Menu

Regisztráció
Emlékezz rám
Elfelejtett felhasználónév  Elfelejtett jelszó Aktivációs kód újraküldése

Felhasználói feltételek

A weboldal teljesen non-profit, vagyis a működtetéséhez nincs céges háttér, magánszemélyek szabadidejükben kezelik. A weboldalon semmilyen pénzügyi tranzakciót nem folytatunk, a használata teljesen ingyenes! 


Sütik és adatvédelem:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott, tájékozott hozzájárulásán alapul. A felhasználók akik a portálon és mobil applikációban regisztrálnak, a regisztráció során magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen adatvédelmi szabályzatot és Felhasználói feltételeleket.

Azon Felhasználók, akik nem regisztrálnak a portálon illetve mobil applikációban, de a Portál valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el a Felhasználói feltételelekkel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot is magukra nézve kötelezőnek.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira kivéve azon eseteket, amikor a cégadatok között természetes személyek adatai találhatóak.

A regisztráció és az adatkezelés helye: Kozossegioldal.hu és a hozzá tartozó mobilapplikáció.


A kezelt adatok köre:

-név, felhasználónév, jelszó, e-mail cím
-jogi személyiség esetén: cégnév, székhely, adószám, nyilvántartási szám, számlázási cím, fotó(k), honlap cím, email cím
- az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások megnevezése,
- a belépések dátuma, időpontja,
- a belépés honlapja.
- az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a felhasználó által megadott adatok.

Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

Amennyiben Felhasználó mobil applikáción keresztül éri el a Portált, illetve veszi igénybe a Portál szolgáltatásait, úgy Szolgáltató Felhasználó tartózkodási helyét (földrajzi hely) is kezeli, amennyiben Android applikáció esetén ennek tényét Felhasználó elfogadja, illetve iOS applikáció esetén ezt Felhasználó engedélyezi.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy - az automatikusan gyűjtött adatok kivételével - a hivatkozott személyes adatok megadása önkéntesen történik, azonban Szolgáltató jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy egy adott szolgáltatás igénybevételéhez mely személyes adatok megadása szükséges.


Az adatkezelés célja:

a portálon elérhető szolgáltatások, hírlevelek sikeres regisztrációt követően vehetőek igénybe.
A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:
- portálon és mobil applikációban történő regisztráció
- portálon és mobil applikációban elérhető Szolgáltatások igénybevétele
- Felhasználó azonosítása
- Portál és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése - Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása
- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés
- az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése, piackutatás
- Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a portálon és mobil applikációban külön hozzájárult,
- Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó portálon illetve mobil applikációban regisztrált e-mail címére,
- Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó portálon illetve mobil applikációban regisztrált e-mail címére,
- Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése,
- promóciós játékban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók).

Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok:

Felhasználó elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a portálon és mobil applikációban a Felhasználói feltételek elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom portálon illetve mobil applikációban megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címe ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

Ez nem foglalja magában a rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó a Felhasználói feltételek elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a Portállal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a portálon illetve mobil applikációban regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Portál funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, a Felhasználói feltételek vagy Adatvédelmi szabályzat módosításával.

A Felhasználó többféle tematikus hírlevélre is feliratkozhat, a Szolgáltató csak azon hírleveleket küldi meg a Felhasználónak, amelyre a Felhasználó a portálon illetve mobil applikációban feliratkozott.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelő az érintett önkéntes,határozott és tájékozott hozzájárulása alapján jogosult az adatokat kezelni. Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait a Felhasználóval között bármely szerződés teljesítése érdekében, az ehhez szükséges ideig és mértékben kezelni.

Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a portálon illetve mobil applikációban történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Az adatok kezelése:

A felhasználó által megadott adatok határozatlan ideig vagy a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre illetve tárolásra. Törlésre kerülnek az adatok, ha azt a felhasználó kéri, ha az adatok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja már nincs érvényben, vagy ha azt a hatóság kéri.

Amennyiben Szolgáltató más jogalapon nem jogosult a személyes adatok kezelésére, Felhasználó erre vonatkozó kifejezett kérése esetén a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok kezelését köteles megszüntetni, és az adatok törléséről gondoskodni.

Az elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom Felhasználónak történő eljuttatása céljából történő adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzájárulásán kívül más jogalapon nem jogosult az adatokat kezelni.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jogszabályi előírás alapján kezeli, a személyes adatok kezelésének időtartamára az adott jogszabály rendelkezései az irányadók.

Felhasználó jogai az adatai kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a felhasználóknak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet a portálon létrehozott üzenőküldő formon kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap a jogosult. A felhasználónak joga van kérni adatai helyesbítését, módosítását, adatai törlését.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adatbiztonság:

A Szolgáltató a Cloud webtárhelyén tárolja (Szolgáltató: EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: Victor Hugo u. 18-22., Cégjegyzékszám: 01-09-968191)) a Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat, továbbá a Portálhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat. A Felhasználó és a Portál közötti internetes kommunikáció végponttól végpontig titkosítva, https (http+ssl) protokollon keresztül történik.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják

Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Cookiek, sütik kezelése

A Szolgáltató cookie-kat (magyarul sütiket) és hasonló technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy segítse a Felhasználók azonosítását, felismerését a Portál Szolgáltatásainak használata során, lehetővé tegye a Szolgáltatónak, hogy megismerje a Felhasználók érdeklődési körét a Szolgáltatásokkal és a Portállal kapcsolatban, javítsa a Felhasználói élményt, növelje a Portál biztonságát, hatékonyságát és reklámokat tegyen közzé. A Felhasználó a cookiek-at a böngészője beállításaiban és egyéb eszközökkel tudja kontrollálni.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küld a Szolgáltató a Szolgáltató szerveréről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Portálra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Szolgáltató számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Portál használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Portálon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComScore is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Portált a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Portált, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Portált. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Portált, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Portálon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Portál cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat.